// Вие четете...

Featured

Вида и срока на погасителната давност по отношение на задълженията към доставчиците на комунални услуги като електрическа енергия, вода, топлоенергия, телефон и др.

В последно време зачестиха случаите, в които доставчиците на комунални услуги като ток, вода, топлоенергия, телефон и др. прибягват до помощта на съдилищата в стремежа си да съберат претендираните свои вземания от потребителите. В хода на правните спорове в това отношение един от важните въпроси се явява този, дали задълженията на потребителите за потребяваните от тях услуги по доставката на ток, вода, топлоенергия, телефон и др. представляват по своята същност задължения за периодични плащания и на това основание се погасяват с изтичането на специалната 3-годишна давност, или обратно нямат характеристиките на посочената периодичност и поради това следва, че се погасяват с общата 5-годишна давност.
Предварително правим уговорката, че помежду си задълженията за ток, вода, топлоенергия и телефон се различават. Така например, задълженията за вода и ел. енергия са относително еднородни, в смисъл, че подлежи на заплащане отчетеното количество на потребление. От друга страна, задълженията за заплащане на телефонни услуги и задълженията за заплащане на топлоенергия имат следните особености. Част от всяко ежемесечно плащане представлява сума, наречена абонамент (за телефонната услуга) и такса за отопление на сградната инсталация (при доставките на топлоенергия). Тези части не зависят от индивидуалното потребление. Конкретно по отношение на сумата за абонамент при телефонната услуга, то последната има твърд определен размер и се дължи ежемесечно, дори и в случаите, когато за съответния телефонен пост не е отчетено никакво действително потребление.

Чл. 111, б. „в” ЗЗД
С изтичане на тригодишна давност се погасяват:
- вземанията за наем, за лихви и за други периодични плащания.

Нека разгледаме очерталите се две тези по посочения по-горе правен въпрос.
1. Задълженията за доставяните комунални услуги нямат характера на периодични такива по смисъла на чл. 111, б. „в” ЗЗД и съответно на това за тях се прилага общият 5-годишен давностен срок.
Аргументите в полза на това становище са следните.
Периодични са плащанията, когато са налице повтарящи се еднородни задължения през определени периоди от време. Въпреки, че се дължат на определени периоди от време – ежемесечно, тези плащания са самостоятелни. Всеки месец се формира отделно задължение на определена стойност (съответно различна всеки месец, тъй като и потреблението не може да е абсолютно еднакво всеки месец). Така, ако за съответния месец не се потребят никакви количества, то и задължението ще е нула.
Периодичните плащания по смисъла на чл. 111, б. „в” са изброени наред с задълженията за наем и за лихви. Законодателят е решил да изброи в тази разпоредба относително подобни видове задължения. От тази гледна точка следва, че за да е налице характеристиката периодичност, то следва да са налице и други елементи, характерни и за задълженията за наем и за лихви. Такива елементи са това, че дори и да не се ползва съответната вещ, то наем се дължи. Лихвата също се дължи без оглед на други обстоятелства. И наемът и лихвата са с еднакъв размер за съответния уговорен период.
Обратно, за задълженията за комунални услуги всеки месец се формира самостоятелно задължение със самостоятелен размер, а също така и ако не се потребява съответната услуга, то за съответния месец няма да се дължи нищо.
За да са налице периодични плащания, то последните следва да са установени отнапред както по основание, така и по размер. На тези условия отговарят задълженията за наем и лихви, но не и задълженията за заплащане на доставените комунални услуги, които са определени отнапред по основание, но не и по размер.

2. Задълженията за доставяните комунални услуги са задължения за периодични плащания по смисъла на чл. 111, б. „в” ЗЗД и съответно на това за тях се прилага специалния 3-годишен давностен срок.
Съобразно сключваните договори на отделните абонати и доставчиците на комунални услуги, а също така и съобразно действащите общи условия задълженията за потребяваните количества ток, вода, топлоенергия, телефон е уговорено да бъдат заплащани на предварително определени периоди – най-често ежемесечно. Изискуемостта на тези задължения настъпва на предварително определени периоди от време. Следователно вземанията на доставчиците на комунални услуги са по своята същност вземания за периодични плащания.
Задълженията за доставяните комунални услуги са еднородни, произтичат от общ правопораждащ юридически факт – съответният договор.

За да обосновем предпочитанието на една от изложените по-горе позиции за сметка на другата следва да тръгнем от предназначението и същността на института на погасителната давност.
„Погасителната давност представлява период от време, определен по продължителност от закона, през течение на който, ако носителят на едно субективно право не го упражнява, това право се погасява.
След този срок държавната защита отпада, но субективното право, съответно задължението остават и затова те могат да бъдат изпълнени само доброволно.” (Витали Таджер „Гражданско право II част”).
Всъщност от чисто теоретична гледна точка това, което се погасява е не самото субективно право, а задължението на държавата да оказва съдействие чрез предоставянето на гаранции за действителното изпълнение на това субективно право, включително със силата на държавната принуда.
Функциите на правния институт на погасителната давност могат да се потърсят в следните посоки:
- гарантиране на правната сигурност, на сигурността в гражданския оборот;
„Ако едно субективно право не се упражнява продължително време от неговия носител, създава се едно фактическо положение, което не бива да се пренебрегва. Продължителното търпене от носителя на едно субективно право на нарушението създава едно фактическо положение, което ако бъде по принудителен начин изменено, поставя въпроса дали това право е още живо, заслужава ли то защита, след като тя е могла да бъде потърсена отдавна, а това не е било сторено. Нормално е да се предположи, че несвоевременното потърсване на защитата се дължи на вече отпаднал интерес.” (В. Таджер „Гражданско право II част”)
- защита на гражданско-правните субекти срещу трудностите при доказването
„Погасителната давност внася определеност и стабилност в гражданските правоотношения” (В. Таджер „Гражданско право II част”)
- стимулиране на бързото развитие и уреждане на гражданските правоотношения.
„По този начин погасителната давност допринася за създаването на необходимия ритъм в правния живот” (В. Таджер „Гражданско право II част”)

Предвид изложените по-горе общи положения могат да се направят следните изводи.
Погасителната давност създава стабилност, предвидимост и сигурност в гражданския оборот, а също така и стимулира носителите на съответните субективни права да търсят своевременна защита и изпълнение. От своя страна по отношение на погасителната давност законодателят е предвидил няколко различни видове, а именно общ 5-годишен давностен срок и специални – по-кратки давностни срокове.
Смисълът да се определят специалните давностни срокове следва да се търси за всеки отделен случай. Така например, по отношение на установения специален 3-годишен давностен срок съобразно разпоредбата на чл. 111, б. „в” от ЗЗД съображенията са свързани със следните обстоятелства.
Задълженията за наем, за лихви и други периодични плащания се характеризират с това, че кредиторът знае, между страните е постигната предварителната договореност, съответната изискуемост на задълженията да настъпва на предварително определени периоди от време.
Основната характеристика е тази, свързана с периодичността.
Носителят на съответното субективно право узнава за настъпването или по-точно още от самото начало на установяване на договорните отношения между страните кредиторът на дължимите периодични плащания знае, че с изтичането на всеки определен период за него се поражда вземането за съответното плащане. От тази гледна точка, дори и да се натрупат неплатени в срок плащания, то с излизането на всяко ново задължение за плащане, получава допълнително напомняне за съществуващото правоотношение и за останалите дължими плащания от предходни периоди. Именно затова в конкретния случай по преценката на законодателя се явява оправдано въвеждане на по-кратък срок от общия давностен такъв.
Важните характеристики са периодичността, еднородността, а също така и наличието на общ правопораждащ факт.
Обратно, характеристиките като определеност по размер отнапред и дължимост на съответното плащане без значение на реалното потребление, респективно използване, се явяват странични и неопределящи характера на едно задължение за плащане като периодично по смисъла на чл. 111, б. „в” от ЗЗД. Това са разлики, които отличават задълженията за наем и за лихви от задълженията за плащане на цената на потребени количества ел. енергия, тополоенергия, вода и др. Но тези характеристики не са от такова естество, че да обосноват попадането на задълженията за плащане на цената на потребявани комунални доставки и услуги извън обхвата на понятието за периодични плащания съобразно разпоредбата на чл. 111, б. „в” от ЗЗД.

Съдебната практика
Понастоящем, въпросът за характера на задълженията за заплащане на цената на потребяваните вода, ток, топлоенергия, телефон и др. е предмет на изключително противоречива съдебна практика. Наблюдава се тенденция на застъпване на двете становища в почти паритетно съотношение на ниво Районни съдилища и определено предпочитание на окръжните съдилища на тезата, че горепосочените задължения не са периодични и по отношение на тях следва да се прилага общия давностен срок.
С оглед преодоляване на тази непоследователност в съдебната практика би следвало да се стигне в един по-скорошен или по-далечен момент до постановяване на тълкувателно решение на ВКС.

© Адвокатска кантора „Юрикон”/адв. Дойчин Иванов. Използването на тази статия, както и на фрагменти от нея без изричното съгласието на нейния автор е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.

Дискусия

3 comments за “Вида и срока на погасителната давност по отношение на задълженията към доставчиците на комунални услуги като електрическа енергия, вода, топлоенергия, телефон и др.”

  1. :)

    Posted by admin | March 7, 2010, 00:39
  2. Ако така разсъждава нашата съдебна система,значи е куха като лейка.Периодични идва от период.Няма какво да се коментира повече.Ако задълженията и плащанията са свързани и обвързани с периодичност то те са периодични.Инак щяха да са спорадични.Както знаем,на всички комунални услуги се прави отчитане за даден период и се изисква заплащането им всеки такъв. Безумието на празнодумството и потапянето в излишни тълкувания е традиция в българското правораздаване, и е винаги и само за сметка на обикновения гражданин.

    Posted by Владимир Бояджиев | March 19, 2011, 09:00
  3. Здравейте искам да попитам какво се случва със заем в рамките на 1500 лв,който изтеглих от Джет кредит ноември 2006 година и не бях в състояние да върна.сега започнаха да ме притесняват от някаква фирма която е изкупила дълга ми.Единствено съм получавал писма от тази фирма,изкупила дълга ми че трябва да го погася,но напоследък започнаха да ме притесняват с изпълнително производство.Въпроса ми е не е ли минал давностния срок от три години и как бих могъл да се защитя.безработен съм и не съм състояние да върна парите.

    Posted by ivan | July 11, 2011, 15:39

Post a comment